Shri.Vikas Chandra Rastogi
Principal Secretary,Higher and Technical Education
Govt. of Maharashtra


Dr.Shailendra Deolankar
Incharge Director, H.E. ,
Maharashtra State


Dr.Ranjitsingh Nimbalkar
Joint Director
Aurangabad Region.

Date   Circular Description/
05/11/2018

गुणवंत विद्यार्थी /विद्यार्थिनींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

23/08/2018

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना महाविद्यालयात नोडलऑफिसर नियुक्ती बाबत.

18/07/2018

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याच्या शिक्षण शुल्काच्या रकमेबाबत

31/05/2018

शासन व्यवहारात मराठी राजभाषेचा वापर करणे बाबत

30/05/2018

मतदार साक्षरता शाळा ,महाविद्यालय आणि सामाजिक घटकांमध्ये निवडणूक साक्षरता वाढवणे बाबत

30/05/2018

मतदार साक्षरता शाळा ,महाविद्यालय आणि सामाजिक घटकांमध्ये निवडणूक साक्षरता वाढवणे बाबत(शासन निर्णय )

12/04/2018

थकीत रक्कम अदा करणे बाबत

11/04/2018

वैद्यकीय देयाकाची रक्कम अदा करणे बाबत

11/04/2018

अर्जित रजा रोखीकरणाची रक्कम अदा करणे बाबत

15/07/2017

सन २०१६-१७ मधील महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम व त्याकरीता आकारण्यात येणाऱ्या फीस बाबत

15/07/2017

कार्यालयीन कामकाजाबाबत

15/07/2017

शासकीय अनुदानित महाविद्यालायाना देण्यात येणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्राबाबत

13/07/2017

लाच देणे व घेणे गुन्हा असल्याबाबत

19/06/2017

सन २०१७ मधील पावसाळ्यात दिनांक १ जुलै ते ७ जुलै "वनमहोत्सव" अमलबजावणी बाबत

19/06/2017

२६ जून जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत

19/06/2017

दिनांक २१/०६/२०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त खादि योगा गणवेष वापरण्याबाबत

24/05/2017

दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठटा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 

24/05/2017

निर्लेखित जुन्या वाहनांचे जाहीर लिलावाद्वारे हर्रासी (विक्री) करण्याबाबत

18/05/2017

विभागाकडे प्राप्त झालेल्या संकीर्ण संदर्भाबाबत 

26/04/2017

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीच्या नुतनीकरणाच्या अर्जाबाबत

04/04/2017

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील  शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे थकीत वेतन दर्शवणारा गोषवारा 

03/04/2017

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील कर्मचा-यांचे थकीत वेतन सन २०१४-१५

03/04/2017

CHB and Arrears account information for 2016-2017

23/03/2017

राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अकृषी विद्यापीठे व अकृषी विद्यापीठांशी संलग्नित उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदाना लागू करणे बाबत 

03/03/2017

 राज्य शासनाकडून राबवल्या जाणा-या शिष्यवृत्ती पासून विद्यार्थी वंचित रहात असल्याबाबत

01/03/2017

आरक्षित जागेवर नियुक्त असलेल्या कर्मचा-यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची माहिती देणे बाबत

01/03/2017

दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी लागवड करण्यात आलेल्या रोपांची माहे डिसेंबर २०१६ अखेरची जिवंत रोपांची टक्केवारी पाठविणे बाबत

20/02/2017

 अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांची परिपूर्ण वैद्यकीय देयके सादर करणे बाबत

20/02/2017

Keeping of Bank account active by students for scholorship amount.

10/02/2017

अद्यापही NAAC न केलेल्या अशासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्य व संस्था चालकांची सहविचार सभा

10/02/2017

विवरण पत्र (D Active) 14

04/02/2017

POST MATIRC CSHOLARSHIP 2016-17 PENDING APPLICATTION VERIFICATION  INSTITUTE LEVAL

04/02/2017

Institute Wise Verification Pending List of CSS scholarship Schemes

01/01/2017

 NAAC मुल्यांकन व पुनर्मूल्यांकनाबाबत बैठक

30/12/2016

जयंती व राष्ट्रदिन साजरे करणे बाबत 

30/12/2016

 बी.पी. एड. / एम.पी.एड. च्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या याद्या तपासणीबाबत

29/12/2016

 राज्यातील विधी महाविद्यालयात बार कौन्सिल ऑफ ईंडीया चे नियम लागू करण्याबाबत 

26/12/2016

 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेबाबत

16/12/2016

शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ची माहिती सादर करणे बाबत

09/12/2016

 वृक्ष लागवडी संदर्भातील परिपत्रक

08/12/2016

 शिक्षकेतर कर्मचार्यांची सेवा जेष्ठतासूची वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बाबत

08/12/2016

मंजूर पदे /आरक्षणाची पदे/भरलेली पदे व रिक्त पदांची माहिती वेब साईट वर प्रसिद्ध करणे बाबत 

05/12/2016

 ई. बी.सी. सवलतीच्या Online अर्जांची अमलबजावणी करणे बाबत

01/12/2016

सेवापुस्तीकांची द्वितीय प्रत कर्मचा-याना देणे बाबत

30/11/2016

NAAC संदर्भातील प्राचार्य व संस्था चालकांच्या सहविचार सभा बाबत

30/11/2016

ई बी सी फॉर्म भरण्यासाठी मुदतवाढी बाबत

29/11/2016

 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ची माहिती सादर करणे बाबत

24/11/2016

Online प्रवेश व संविधान दिनाबाबत

21/11/2016

 NAAC मुल्यांकन करून घेणे बाबत

18/11/2016

अनुदानित महाविद्यालयातील तासिका तत्वावरील शिक्षकांची सन २०१६-१७ मधील थकीत मानधनाची माहिती सादर करणे बाबत

15/11/2016

EBC Manual 2016-17

10/11/2016

ई. बी. सी. सवलत योजनेच्या  Online अमलबजावणी बाबत

05/11/2016

Circular Regarding CHB Bills

 02/11/2016

 कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ अधिनियम २०१३ अंतर्गत समिती गठीत करून सदस्यांच्या नावाचा फलक लावणे बाबत

 29/10/2016

 वेतन देयके सदर करणे बाबत

 02/10/2016

अनुदान निर्धारण करणे बाबत

30/09/2016

दिनांक ०१/११/२०१६ या अर्हता दिनांकावर आधारीत शिक्षक मतदार याद्यांचा पुनरिक्षण कार्यक्रम

30/09/2016

केंद्र सरकारच्या विकलांगजन सशक्तीकरण विभागाअंतर्गत अपंग विद्यार्थ्यांसाठी Post Matric शिष्यवृत्ती योजना सन २०१६-१७ च्या अमलबजावणी बाबत 

16/08/2016

प्रलंबित अनुदान निर्धारण विशेष निपटारा मोहिमे  बाबत

11/08/2016

केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (Post Matric) बाबत  

18/07/2016

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना संदर्भातील माहिती बाबत 

29/06/2016

प्रशासकीय अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकाराल्याबाबातचे परिपत्रक 

15/06/2016

 सन  २०१४-१५ व  २०१५-१६ च्या हिवाळी सत्र फीस वितरणाबाबत

27/05/2016

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जयंती साजरी करण्याबाबतचे परिपत्रक

27/05/2016

शिक्षक भरती संदर्भातील याचीकेसंदार्भातील परिपत्रक

17/05/2016

सन २०१४-१५ व २०१५-१६ टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा फी माफीच्या रकमेबाबत 

13/05/2016

सन २०१५-१६ टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा फी माफीच्या रकमेबाबत

21/04/2016

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे थकीत वेतन दर्शवणारा गोषवारा -२०१३-१४

16/04/2016

 शासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील कर्मचार्यांचे थकीत वेतन दर्शवणारा तक्ता  व अर्जित रजा रोखीकरण संदर्भातील तक्ता

14/04/2016

Click here to get information about CHB Bills 2014-15 and 2015-16

12/04/2016

सन २०१५ -१६ मध्ये हिवाळी सत्र २०१५ च्या खरीप हंगामात ५० पैस्यापेक्षा सुधारित हंगामी पैसेवारी असलेल्या गावामध्ये विविध उपाययोजना जाहीर  

04/04/2016

वैद्यकीय रकमेच्या देयाकाबाबत तसेच स्वा. रा. ती. म. वि. यांच्या देयाकाबाबत 

04/04/2016

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त कर्माचा-यांचे अर्जित रजा रोखीकरण व देय असलेल्या रकमेबाबत

04/04/2016 ई.बी.सी. संदर्भातील महत्वाची सुचना
30/03/2016 NAAC संदर्भातील महत्वाचे परिपत्रक 
21/03/2016 राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सन २०१५-१६ अंमलबजावणीबाबत 
29/01/2016 घड्याळी तासिका तत्वावरील अधिव्याख्यात्यांच्या वेतन देयाकाबाबत
27/01/2016 खरीप हंगामात ५० पैश्यापेक्षा सुधारित हंगामी पैसेवारी असलेल्या गावातील उपाययोजनांबाबत
31/12/2014
्राचार्यांची सहविचार सभा - परिपत्रक
  2014 व २०१५ च्या Circular पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा 

QUICK LINK